Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL LSSICE 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que el domini www.refugiencurt.org és propietat de les entitats següents:

MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS amb NIF G-61459210 amb domicili a carrer Besalú, 44, entr. 2 , 08026 Barcelona, i adreça electrònica mitjans@pangea.org, inscrita al Registre d'Entitats de la Direcció General de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 19871. 

SODEPAU amb NIF G-60843299 amb domicili a carrer Arenys, 41, soterrani 1, porta 1, 08035 Barcelona i adreça electrònica sodepau@sodepau.org, inscrita al Registre d'Entitats de la Direcció General de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 17309. 

EDUALTER amb NIF G-61884144 amb domicili a Plaça Eusebi Güell 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona i adreça electrònica edualter@pangea.org, inscrita al Registre d'Entitats de la Direcció General de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 22086. 

MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER no assumeixen cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts per la llei, MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER no assumeixen cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.  

Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER  estan elaborats per professionals de la mateixes entitats degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, perquè es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquestes entitats no poden assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER   o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER. 

De la mateixa manera es reserven el dret a retirar l’accés al portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal. 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a què les dades personals facilitades en aquest lloc web siguin incorporades i tractades en els fitxers responsabilitat de les entitats següents:

MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS amb NIF G-61459210 i amb domicili al carrer Besalú, 44, entr. 2 , 08026 Barcelona.

SODEPAU amb NIF G-60843299 i amb domicili al carrer Arenys, 41, soterrani 1, porta 1, 08035 Barcelona.

EDUALTER amb NIF G-61884144 i amb domicili a la Plaça Eusebi Güell 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona.

-Si aquestes dades són facilitades en els formulari  de Contacte,  aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat d'aquestes entitats, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.  

-Formulari d’Accedir: Les seves dades seran incorporades en el fitxer d’Usuaris web amb la finalitat de gestionar el seu accés i poder accedir als continguts del web. Les seves dades seran conservades mentre perduri el registre a la nostra plataforma. No seran transmeses a tercers. 

En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al carrer Besalú, 44, entr. 2 , 08026 Barcelona (BARCELONA) o enviant un correu electrònic a: mitjans@pangea.org. 

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 

Aquesta web és propietat de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER.  Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i el disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquestes entitats, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa.  

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER,  per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.  

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'ordenament jurídic espanyol i/o comunitari. 

Els drets de propietat intel·lectual i les marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER   l'ús que l'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. 

Es permet descarregar i reproduir els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquest web, únicament per a finalitats educatives. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquest web sense la prèvia autorització per escrit de MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER.    

MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER  no transfereixen als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. MITJANS. XARXA D'EDUCADORS I COMUNICADORS, SODEPAU i EDUALTER posseeixen tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no el podrà disseccionar per al seu estudi ni descompilar, ni traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, essent competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol furt que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre-li.